OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak ste návštevníkom webovej stránky alebo zákazníkom, odberateľom našich článkov a noviniek, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

OBSAH

1. Obsah a účel dokumentu
2. Prevádzkovateľ
3. Získavanie a spracovávanie osobných údajov
4. Účel a doba spracovávania osobných údajov
5. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
6. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám
7. Informácie o vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov
8. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv
9. Mlčanlivosť

1. Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré posyktujú návštevníci webovej stránky http://www.zdravievzivote.sk/ (ďalej len webová stránka), a záujemcovia o naše články, služby a produkty (dotknuté osoby).

Účelom tohto dokumentu je zoznámiť Vás (dotknuté osoby) s Vašimi právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi nakladené.

Vážime si Vašej dôvery, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete a o osobné údaje sa staráme podľa zákona 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, aj podľa Nariadenia (EU) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré je účinné 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

2. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je osoba, ktorá ktorá spracováva osobné údaje:
Mária Kasperová 
bydliskom: Stráňavy 427, 01325 Stráňavy.
(ďalej len ako „prevádzkovateľ“)
E-mai: maria.kasperova@zdravievzivote.sk
Telefónne číslo: +421 915 617 324

Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracované, ako dlho, za akým účelom, a vyberáme prípadných ďalších sprostredkovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

3. Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Spracovávame údaje, ktoré sami poskytnete. Jedná sa predovšetkým o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webovej stránke. Osobné údaje následne prechádzajú do elektronickej databázy, aplikácie pre prípravu a odosielanie e-mailov. Vďaka nej zaistíme, že dostanete od nás e-mailové správy a elektronické produkty, o ktoré ste prajavili záujem (články, e-knihy, novinky, informácie…)

Vaše údaje dostaneme aj v prípade, že ich uvediete kdekoľvek na mojej webovej alebo facebook stránke (zdravie v živote). Vo výnimočných prípadoch môže ísť aj o údaje poskytnuté pri osobnom kontakte, telefonicky, e-mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms správy, správy v aplikáciách typu skype, facebook messenger, Whatsapp, Viber a pod.).

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:
Meno, priezvisko, adresa, IČ, DIČ (len ak objednávate ako podnikateľ), e-mail, telefónne číslo, IP adresu, cookies, informácie o objednaných a zakúpených produktoch a službách.

Cookies
Pri prechádzaní webovej stránky zdravie v živote zaznamenávame aj vašu IP adresu, ako dlho ste na tejto stránke a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Webovú stránku zdravie v živote je možné navštíviť aj v režime, ktorá neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

4. Účel a doba spracovávania osobných údajov (právny základ spracovania)

A. Spracovanie osobných údajov za účelom uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných povinností

Aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu, dodať vám Vami objednané služby a produkty, viesť i s tým súvisiacu komunikáciu s Vami, spracovávam etieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, IČ, DIČ (len ak objednávate ako podnikateľ), e-mail, informácie o objednaných a zakúpených produktoch a službách.

Oprávnením pre spracovanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi nami. Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzavretú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísanú. Spravidla pôjde o zmluvu uzavretú vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webej stránke a naším potvrdením takej objednávky.

Osobné údaje k účelu uzatvorenia a plnenia zmluvy spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané pre účely plnenia právnych povinností alebo pre účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

B. Spracovanie osobných údajov pre plnenie povinností z účtovných, daňových a ďalších právnych predpisov

Aby sme splnili povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä v oblasti účtovníctva, daňového práva a archívnictva, spracovávame tieto údaje: meno, priezvisko, adresu, IČ, DIČ a údaje o zakúpenom produkte/službe (t.j. údaje uvedené na faktúrach). Povinnosti nám vyplývajú najmä z nasledujúcich právnych predpisov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č.513 /1991 Z. z. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Doba, po ktorú sú údaje spracovávané, je stanovená priamo právnymi predpismi, ktoré sme povinní dodržiavať.

C. Spracovanie osobných údajov pre účely oprávnených záujmov
Oprávnený záujem zahŕňa niekoľko situácii, pre ktoré osobné údaje spracovávame:

  • oprávnený záujem je ochrana a preukázanie práv a právnych nárokov, najmä z uzavretých zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Pre tieto účely spracovávame osobné údaje 4 roky po ukončení zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, pokiaľ k uzatvoreniu zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacím lehotám nároku so zohľadnením toho, že sa o prípadnom na súde uplatnenom nároku nemusíme dozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou. Pre tieto účely sú uchovávané údaje zo zmlúv a našej vzájomnej komunikácie.
  • oprávnený záujem je ďalej priamy marketing, t.j. informovanie o rôznych novinkách, akciách, produktoch, či iných skutočnostiach súvisiacich s poskytovanými produktami a službami. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj za účelom poskytovania informácii o tovare alebo službách, ktoré by Vás mohli zaujímať. V prípade, ak medzi nami vznikol zmluvný vzťah, môžeme Vás na základe nášho oprávneného záujmu podľa ust. § 62 ods. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. kontaktovať prostredníctvom e mailu, SMS s informáciami o tovare a službách podobných tým, ktoré boli predmetom nášho predchádzajúceho predaja alebo komunikácii o predaji, pokiaľ ste takéto použitie údajov skôr neodmietli, resp. skôr nenamietali. Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami na marketingové účely bez Vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu. Pre zasielanie obchodných oznámení budeme spracovávať tieto osobné údaje našich klientov: meno, priezvisko, adresu, e-mail. Zasielanie obchodných oznámení na Váš e-mail môžete vždy ukončiť. Ak by sme pre zasielanie ponuky alebo informácií o novinkách používali klasickú tlačenú formu, telefonický hovor alebo niektorú z komunikačných aplikácií typu skype, messenger, budem rešpektovať, ak nás informujete, že si ďalší kontakt neželáte. Za účelom priameho marketingu budeme Vaše osobné údaje spracovávať 5 rokov od Vášho posledného nákupu alebo záujmu o nákup našich služieb a tovaru.
  • aby sme Vám mohli ponúknuť produkty a služby na mieru a zasielať Vám ponuky a informácie, ktoré vás nebudú zbytočne zahlcovať a budú pre vás naopak prínosné, máme našu databázu kontaktov a osobných údajov členenú do viac zoznamov. Ak si napríklad prajete zasielanie informácií o našich novinkách, automaticky sa váš e-mailový kontakt zaradí do databázy „zasielanie noviniek“. Taktiež v prípade, ak nám pošlete objednávku z webu, zaradí sa Váš kontakt do zoznamu typu „objednané“ a po zaplatení do zoznamu „zaplatené“ a v takom okamžiku Vám systém aj automaticky pošle objednaný elektronický produkt. Časť tohto automatizovaného spracovania tak slúži priamo pre splnenie našich zmluvných povinností, časť je použitá pre bežný marketing (teda patrí do kategórie oprávneného záujmu). Ak by toto „triedenie“ údajov bolo uskutočňované vo veľkom rozsahu, veľmi „špecializovane“, potom by sme ho mohli vykonávať len na základe Vášho súhlasu (a ten môžete potom kedykoľvek odvolať, ako je popísané v ďalšej časti tohto dokumentu).

D. Spracovanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu pre marketingové účely

Ak nie ste zatiaľ naším klientom, budeme vám zasielať našu ponuku služieb a produktov, informácie o nových článkoch a ďalšie podobné oznámenia iba v prípade, že nám k tomu udelíte svoj súhlas (kliknutím na tlačítko pri webovom formulári alebo na príslušný odkaz v e-maile).
S Vašim súhlasom spracovávame (zverejňujeme za účelom prezentácie našich služieb a produktov) údaje napísané vo Vašich referenciách (alebo údaje vyslovené, ak ma referencia podobu hovoru alebo videa), rovnako ako fotografie a videá z nami usporiadaných živých akcií.
Predtým, ako nám Váš súhlas udelíte, budeme Vás informovať o tom, k akým údajom a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Ak nie je výslovne u daného súhlasu uvedené inak, udeľujete ho na 5 rokov.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak niektoré Vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu (viď pod písmenami A až C vyššie), budeme pre tieto účely osobné údaje spracovávať i po odvolaní V nášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účelom súhlas nutný nie je.

5. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupni technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky možné (hlavne aktuálne) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

6. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských záležitostí, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými možnosťami , využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí dokážu údaje ochrániť ešet lepšie, na dané spracovanie sa špecializujú. Jedná sa napríklad o týchto poskytovateľov: prevádzkovateľov aplikácií pre komunikáciu, web a fakturáciu, prevádzkovateľov aplikácie pre e-mailovú komunikáciu a zákaznícku podporu, facebook, google, poskytovateľov IT služieb a hostingu, asistenčných a administratívnych služieb, platobných brán, právnych služieb, tlačových a poštových služieb… Je možné, že v budúcnosti sa rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov za účelom skvalitnenia a uľahčenia spracovania.

Osobné údaje môžu byť zdieľané so štátnymi orgánmi a/alebo orgánmi činnými v trestnom konaní, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy alebo ak to vyžaduje ochrana našich oprávnených záujmov (vrátane oprávnených záujmov tretích strán) v súlade s platnými právnymi predpismi.

Aktuálne pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorý dokážu dáta ochrániť lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, či sprostredkovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takom prípade pri výbere budeme mať na sprostredkovateľov minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

7. Informácie o ďalších Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

A. Právo na prístup k osobným údajom
Ide o právo na potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

B. Právo na opravu osobných údajov
Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia (v ktorom uvediete údaje úplne).

C. Právo na vymazanie osobných údajov (právo „byť zabudnutý“)
V prípadoch stanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, kedy sa výmaz neuskutoční).

D. Právo na obmedzenie spracovania
V prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov.

E. Právo na prenositeľnosť údajov
Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a prenechať ich inému prevádzkovateľovi. Ak to bude technicky uskutočniteľné, máte právo požadovať priamo prevedenie inému prevádzkovateľovi.

F. Právo namietať spracovanie
V prípadoch, kedy osobné údaje spracovávame pre účely oprávnených záujmov, máte právo namietať voči takémuto spracovaniu a potom naďalej nebudeme údaje spracovávať, ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak je oprávnený záujmom priamy marketing, potom má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania pre účely priameho marketingu.

G. Právo podať sťažnosť u dozorného úradu
Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ informujete o Vašom podozrení najskôr nás, aby ste to mohli overiť.

8. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie otázky k spracovaniu Vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať emailom na maria.kasperova@zdravievzivote.sk. Správou na tento e-mail alebo zaslaním písomnej požiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete tiež priamo uplatniť Vaše práva, o ktorých píšeme v článku 6. Len si dovoľujeme upozorniť, že pre účely overenia toho, že požiadavka je uplatnená skutočne priamo Vami, môžeme Vás potom ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavku si primeraným spôsobom overiť. To isté platí aj pre prípadnú telefonickú a inú komunikáciu.

10. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že aj naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránke www.zdravievzivote.sk. Toto znenie je účinné od 26.3.2021.

PRÁVNE A LEKÁRSKE PREHLÁSENIE

Webová stránka www.zdravievzivote.sk neposkytuje lekárske, liečebné ani žiadne iné odborné poradenstvo, nemá za cieľ nahradiť odbornú lekársku starostlivosť a nemala by byť ani takto chápaná. Jedná sa o osobné skúsenosti a skúsenosti sprostredkované. Pokiaľ chce niekto nejaké uverejnené názory a skúsenosti aplikovať vo svojom živote, činí tak na základe vlastného rozhodnutia, vlastnej zodpovednosti a s vedomím, že za ich formu a spôsob využitia nemôžeme prijať žiadnu právnu zodpovednosť.